Pindula
Register Login

Two "Mashurugwi" Fight Each Other Until They Both Drop Dead

Two

Two illegal gold miners, infamously called Mashurugwi, reportedly fought using dangerous weapons until they killed each other in Zvishavane last week on Monday.

Reports indicate that the fight between Tapfumaneyi Muza (28) of Hwinya Village, Chief Nhema and Gilbert Dendere (29) was so fierce that onlookers at Dombwe Business Centre fled into the bushes to hide.

The onlookers only returned to the scene after the noise died down and were shocked to see the two protagonists lying on the ground side by side, dead.

Muza had been released from prison on bail for attempted murder three days before the fatal fight.

He was represented in his bail application by Abitar Mugari of Pamacheche, Gundu and Dube Legal Practitioners.

According to a police memo seen by The Mirror, on 28 November 2022, at 9 PM at Dombwe Business Centre, Dendere who had a grudge against Muza approached the latter and they started fighting.

Muza allegedly stabbed Dendere with a Columbia knife several times in the chest and in retaliation, Dendere stabbed Muza in the neck and struck him with an axe on the left ear resulting in the deaths of the two.

Police were called to the scene and they collected the bodies.

Muza was previously arrested for stoning a police officer on duty at Dombwe and stabbing him with a knife three times.

Muza then took the cop’s gun which he surrendered to the nearest headman. | The Mirror

Share Article

Sponsored

53 Comments

1 month ago

haaa kudenga kure zveshuwa


1 month ago

Yes in bodily form they are dead and resting BUT in their spirit and soul form ,they are in continual protagonistic tendencies in HELL.


@20 1 month ago

Kana Munhu Akafa Anoendepi?
Mhinduro yeBhaibheri
Bhaibheri rinoti: “Vapenyu vanoziva kuti vachazofa; asi vakafa havana kana chavanoziva.” (Muparidzi 9:5; Pisarema 146:4) Saka patinofa tinenge tisisipo. Vashakabvu havana chinhu chavanogona kufunga, kuita, kana kunzwa.“Uchadzokera kuguruva”Mwari akatsanangura zvinoitika kana tichinge tafa paaitaura naAdhamu, munhu wokutanga. Nemhaka yokuti Adhamu haana kuteerera, Mwari akamuudza kuti: “Zvauri guruva uchadzokera kuguruva.” (Genesisi 3:19) Mwari asati asika Adhamu “neguruva revhu,” kwakanga kusina munhu anonzi Adhamu. (Genesisi 2:7) Saka Adhamu paakafa akadzokera kuguruva uye akanga asisiko.Ndizvowo zvinoitika kuvanhu vari kufa iye zvino. Bhaibheri richitaura nezvevanhu uye mhuka, rinoti: “Zvose zvakabva kuguruva, uye zvose zvinodzokera kuguruva.”—Muparidzi 3:19, 20.

@20 1 month ago

Chii Chinonzi Mweya?
Mhinduro yeBhaibheri
Shoko rokuti “mweya” rinoshandiswa muBhaibheri rakashandurwa kubva pane rechiHebheru rokuti neʹphesh uye rechiGiriki rokuti psy·kheʹ. Shoko rechiHebheru rinoreva kuti “chisikwa chinofema,” uye rechiGiriki rinoreva kuti “chinhu chipenyu.” Saka mweya chisikwa chacho kwete chimwe chinhu chinobuda mumuviri parufu. Ona kuti Bhaibheri rinoratidza sei kuti munhu ndiye mweya:Jehovha Mwari paakasika munhu wokutanga Adhamu, Bhaibheri rinoti “munhu akava mweya mupenyu.” (Genesisi 2:7, Bhaibheri muNdimi yeUnion Shona) Adhamu haana kupiwa mweya asi kuti ndiye akava mweya mupenyu kana kuti munhu mupenyu.Bhaibheri rinoti mweya unogona kushanda, kuita nhomba yechokudya, kudya, kuteerera mitemo uye kubata chitunha. (Revhitiko 5:2; 7:20; 23:30; Dheuteronomio 12:20; VaRoma 13:1) Munhu pachake ndiye anoita zvinhu izvi

@20 1 month ago

Mweya haufi here?
Aiwa, mweya unogona kufa. MuBhaibheri mune mavhesi akawanda anoratidza kuti mweya unofa. Mamwe acho ndeaya:“Mweya unotadza ndiwo uchafa.”—Ezekieri 18:4, 20, Bhaibheri Dzvene muChiShona Chanhasi.Murudzi rwevaIsraeri vekare, zvainzi kana munhu akaita mhosva yakakurisisa “mweya wacho unofanira kuurayiwa.” (Eksodho 12:15, 19; Revhitiko 7:20, 21, 27; 19:8, King James Version) Munhu wacho aifanira ‘kuurayiwa.’—Eksodho 31:14, Bhaibheri muNdimi yeUnion Shona.Dzimwe shanduro dzinoshandisa mashoko okuti “chitunha” kana kuti “munhu akafa” muchiHebheru chepakutanga paishandiswa shoko rokuti neʹphesh, kana kuti “mweya.”—Revhitiko 21:11; Numeri 6:6

@20 1 month ago

Dzidziso yokuti mweya haufi yakabvepi?Zvitendero zvinozviti ndezvechiKristu zvinodzidzisa kuti mweya haufi zvinotora dzidziso iyi kubva muuzivi hwechiGiriki kwete muBhaibheri. Encyclopædia Britannica inoti: “Mavhesi eBhaibheri anotaura nezvemweya anenge achitaura nezvekufema uye hapana panoratidza kuti mweya nemuviri zvinhu zvakasiyana. Dzidziso yechiKristu yokuti muviri nemweya zvakasiyana yakatangira muchiGiriki chekare.”Mwari haabvumiri kuti dzidziso dzake dzisanganiswe neuzivi hwevanhu dzakadai sedzidziso yokuti mweya haufi. Bhaibheri rinotonyevera kuti: “Chenjerai: zvichida pangava nomumwe munhu angaenda nemi semhuka yake yaabata nouzivi uye nounyengeri husina zvahunobatsira maererano netsika yevanhu.”—VaKorose 2:8.

1 month ago

@20 ... luk 23:42,43 And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom.

43 And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, To day shalt thou be with me in paradise.

@20 1 month ago


YOU WILL BE IN PARADISE
Though he was innocent, Jesus was condemned and hung on a stake to die, with a Jewish criminal on each side of him. Before dying, one of them acknowledged that Jesus was a king and made the request: “Jesus, remember me when you get into your Kingdom.” (Luke 23:39-42) Your future is involved in Jesus’ reply, found at Luke 23:43. Some modern scholars give this word-for-word rendering: “Truly I say to you, today with me you will be in Paradise.” Note the word “today.” What was Jesus indicating? There are different views.
In many modern languages, commas are used to convey or clarify the meaning of a sentence. But in the earliest available Greek manuscripts, punctuation was not consistently used. Thus, the question arises: Was Jesus saying, “I tell you, today you will be with me in Paradise”? Or was he saying, “I tell you today, you will be with me in Paradise”? Translators may insert a comma according to what they think that Jesus meant, and you can find either rendering in common Bible versions.
However, recall that Jesus had earlier told his followers: “The Son of man will be in the heart of the earth for three days and three nights.” He also said: “The Son of man is going to be betrayed into men’s hands, and they will kill him, and on the third day he will be raised up.” (Matt. 12:40; 16:21; 17:22, 23; Mark 10:34) The apostle Peter reports that this happened. (Acts 10:39, 40) So Jesus did not go to any Paradise on the day he and that criminal died. Jesus was “in the Grave [or “Hades”]” for days, until God resurrected him.​—Acts 2:31, 32; ftn.a

We can thus see that Jesus’ promise to the criminal was introduced with the words: “Truly I say to you today.” That manner of expression was common even in Moses’ time. He said: “These words that I am commanding you today must be on your heart.”​—Deut. 6:6; 7:11; 8:1, 19; 30:15.

A Bible translator from the Middle East said of Jesus’ reply: “The emphasis in this text is on the word ‘today’ and should read, ‘Truly I say to you today, you will be with me in Paradise.’ The promise was made on that day and it was to be fulfilled later. This is a characteristic of Oriental speech implying that the promise was made on a certain day and would surely be kept.” Accordingly, a fifth-century Syriac version renders Jesus’ reply: “Amen, I say to thee to-day that with me thou shalt be in the Garden of Eden.” We should all be encouraged by that promise.

That dying criminal did not know that Jesus had made a covenant with his faithful apostles to be with him in the heavenly Kingdom. (Luke 22:29) Furthermore, that criminal had not even been baptized. (John 3:3-6, 12) We can thus understand that what Jesus promised must be an earthly paradise. Years later, the apostle Paul related a vision of a man “caught away into paradise.” (2 Cor. 12:1-4) Unlike the dying criminal, Paul and the other faithful apostles were selected to go to heaven to share with Jesus in the Kingdom. Still, Paul was pointing to something to come in the future​—a future “paradise.”b Would that involve the earth? And can you be there?

Chiurai 1 month ago

Guys mune zvimwe zvamunoita here kusina magetsi soo

Ct 1 month ago

@20 Watch tower.
mutikuti mweya nemuviri zvakafanana here and hakuna chinonzi hell. and vanotadza havaendi kuhell here

Ct 1 month ago

@20
Matthew 10:28 And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Revelation 20:13 And the sea gave up the dead which were in it; and death and hell delivered up the dead which were in them: and they were judged every man according to their works. Revelation 20:14 And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death.

@20 1 month ago

Hero inzvimbo yekuti vanhu vanorangwa nekusingaperi here?Kwete. Shoko rechiHebheru rekuti “Sheori”; kana rechiGiriki rekuti “Hadhesi” rakatanga kushandurwa mumaBhaibheri ekare richinzi “hero” rinoreva kuti “Guva.” Bhaibheri rinoratidza kuti vanhu vari “muGuva” havasi vapenyu.Vakafa havana chavanoziva saka havakwanisi kurwadziwa. “Hamuna basa, kana kufunga, kana uchenjeri, kana ruzivo muhero.” (Muparidzi 9:10, Douay-Rheims Version) Muhero hamuna kuzara vanhu vanenge vachichema nekurwadziwa. Bhaibheri rinoti: “Vanhu vakaipa ngavanyadziswe, uye ngavanyarare muguva [hero, Douay-Rheims].”—Pisarema 31:17; King James Version (30:18, Douay-Rheims); Pisarema 115:17.Mwari akati rufu ndirwo chirango chechivi kwete kupiswa mumoto wehero. Mwari akaudza munhu wekutanga Adhamu kuti rufu ndirwo chirango chekutyora mutemo wake. (Genesisi 2:17) Haana kumbotaura nezvekupiswa nekusingaperi mumoto wehero. Adhamu paakazotadza, Mwari akamuudza chirango chake paakati: “Zvauri guruva uchadzokera kuguruva.” (Genesisi 3:19) Adhamu aisazovapo zvakare. Kudai Mwari akanga ari kumuendesa muhero yemoto, angadai akazvitaura. Mwari haana kuchinja chirango chaanopa vanhu vasingateereri mitemo yake. Makore akawanda pas**** pekunge Adhamu afa, akafemera mumwe munyori weBhaibheri kuti ataure kuti: “Mubayiro wechivi ndirwo rufu.” (VaRoma 6:23) Hapana chikonzero chekuti munhu arangwe zvakare nekuti “uya anenge afa asunungurwa pachivi chake.”—VaRoma 6:7

@20 1 month ago

Dzidziso yekuti vanhu vanorwadziswa nekusingaperi inonyangadza Mwari. (Jeremiya 32:35) Dzidziso iyoyo haienderani nezvinodzidziswa neBhaibheri zvekuti “Mwari rudo.” (1 Johani 4:8) Anoda kuti timunamate nekuti tinomuda kwete nekuti tinotya kuzorwadziswa nekusingaperi.—Mateu 22:36-38.Pane vanhu vakanaka vakaenda kuhero. MaBhaibheri anoshandisa shoko rekuti “hero” anoratidza kuti varume vakatendeka vakadai saJakobho naJobho vaitarisira kuenda kuhero. (Genesisi 37:35; Jobho 14:13) Kunyange Jesu Kristu anonzi aiva muhero paakanga akafa, asati amutswa. (Mabasa 2:31, 32) Saka zviri pachena kuti shoko rekuti “hero” parinoshandiswa mumaBhaibheri aya, rinenge richingoreva Guva.

@20 1 month ago

Mavhesi eBhaibheri anotaura nezvehero, kana kuti GuvaJobho 14:13: “Haiwa, dai manga mandivanza henyu muGuva, [“hero,” Douay-Rheims Version] . . . dai manga manditemera nguva, mozondiyeuka!”Zvazvinoreva: Murume akatendeka Jobho aiziva kuti kana akaenda kuhero (Guva) marwadzo ake aizopera uye Mwari aizomumutsa ikoko.Pisarema 145:20: “Jehovha anochengetedza vese vanomuda, asi achaparadza vakaipa vese.”Zvazvinoreva: Mwari achaparadza zvachose vanhu vakaipa. Haasi kuzoita kuti varambe vari vapenyu vari muhero kuti avarwadzise.Muparidzi 9:10: “KuGuva, [“hero,” Douay-Rheims Version] kwauri kuenda, hakuna basa rinoitwa kana kuronga zvekuita kana ruzivo kana uchenjeri.”Zvazvinoreva: Vanhu vari muGuva kana kuti muhero havana chavanoziva uye havakwanisi kurwadziwa. Uyewo zviri pachena kuti mashoko aya emuBhaibheri akanyorerwa vanhu vese, kusanganisirawo vanhu vakanaka.Mabasa 2:31: “Iye akagara aona izvi akataura nezvekumuka kwaKristu, kuti mweya wake hauna kusiyiwa muhero.”—King James Version

@20 1 month ago

Zvazvinoreva: Jesu Kristu paakafa akanga ari muhero (Guva).VaRoma 6:23: “Mubayiro wechivi ndirwo rufu.”Zvazvinoreva: Rufu ndirwo chirango chechivi, kwete kurwadziswa muhero.Zvakazarurwa 20:13: “Rufu nehero zvakabudisa vakafa vakanga vari mazviri.”—King James Version.Zvazvinoreva: Vanhu vari muhero vakafa. Kuti vavezve vapenyu, vachatoita zvekumutswa.Zvakazarurwa 20:14: “Rufu nehero zvakakandwa mugungwa remoto.”—King James Version.Zvazvinoreva: Hero (Guva) richaparadzwa nekusingaperi, sekunge kuti nemoto, pas**** pekunge vanhu varimo vamutswa. Kana zvadaro, rufu runokonzerwa nechivi chaAdhamu runenge rusisiko.—VaRoma 5:12

@20 1 month ago

Mashoko akashandiswa pakanyorwa BhaibheriSezviri kuratidzwa pasi apa, vashanduri veBhaibheri vakavhiringidza vanhu nekushandisa shoko rekuti “hero” pasiri ipo. Kunenge kuti pamwe pacho vaizviita nekuti vaida kuti vaverengi vabvume kuti vanhu vakaipa havasi kuzoparadzwa asi vachatambudzwa nekusingaperi.Sheori (chiHebheru שְׁאוֹל), Hadhesi (chiGiriki ᾅδης)Zvaanoreva: Guva.—Pisarema 16:10; Mabasa 2:31.Mashandurirwo Aakaitwa: Guva, hero, gomba, (King James Version); nzvimbo yavakafa (New International Version; Bhaibheri rine Apokirifa)Gehena (chiGiriki γέεννα)Zvarinoreva: Kuparadzwa zvachose.—Mateu 5:30.Mashandurirwo Arakaitwa: Gehena; hero (King James Version, New International Version; The Bible in Union SHONA Version)Tatarosi (chiGiriki ταρταρόω)Zvarinoreva: Kuderedzwa zvakanyanya kwakaitwa madhimoni, kana kuti ngirozi dzakapanduka.—2 Petro 2:4.Mashandurirwo Arakaitwa: Tatarosi; hero (King James Version, New International Version); Taritaro (The Bible in Union SHONA Version

@20 1 month ago

Kwakabva dzidziso yemoto wehero

Dzidziso iyi yakatangira kuchihedheni: VaIjipiti vaitenda kuti kune moto wehero. Vanoongorora zvakaitika kare vanoti bhuku rinotaura nezvemariro, kuvigwa kwevanhu, uye kupiswa kwezvitunha rinonzi Book Ȧm-Ṭuat (Amduat), iro ravanoti rakanyorwa kumakore ekuma1500 B.C.E rinotaura nezvekuti vaya “vaikandwa mumakomba emoto; . . . havazokwanisi kubudamo.”—The Egyptian Heaven and Hell.VaKristu vekutanga vaisatenda muhero: “Zvinokosha kuyeuka kuti muTestamende Itsva, hapana panoratidza kuti [vaKristu vekutanga] vaidzidzisa nezvemoto wehero.”—A Dictionary of Christian Theology.Vakatanga kusanganisa zvinodzidziswa neBhaibheri nezvaidzidziswa nevaGiriki: “Kubva mumakore ekuma100 C.E. vaKristu vakanga vadzidziswa zvaitendwa nevaGiriki vakatanga kusanganisa zvavaidzidziswa nevaGiriki nezvavaidzidza muMagwaro . . . Vainyanya kufarira dzidziso dzaPlato.” (Encyclopædia Britannica) Dzidziso dzacho dzaisanganisira dzidziso yekuti vanhu vaizopiswa mumoto kana vafa. “Pavadzidzisi vese vekare vechiGiriki, Plato ndiye akanyanya kuita kuti vanhu vabvume dzidziso yeHero.”—Histoire des enfers (The History of Hell)

Dzidziso iyi yaiita kuti vanhu vafunge kuti hapana chakaipa nekutambudza vamwe: Munguva inozivikanwa seSpanish Inquisition, vaya vainzi vane mhosva yekupandukira chechi vaipiswa vakasungirirwa padanda kuti “varavire kuti mumoto usingadzimi muchange makaita sei.” Vaiita izvi, vaiti izvi zvaibatsira kuti vapanduki ivavo vapfidze vasati vafa. (The Spanish Inquisition, by Jean Plaidy) Uyewo Queen Mary I wekuEngland akapisa vanhu 300 vakanga vapandukira chechi vakasungirirwa padanda achiti “sezvo mweya yevapanduki ava yaizonopiswa kuhero nekusingaperi, hapana chakaipa nekuvapisawo pasi pano, tichitevedzera marangiro anoita Mwari vanhu vakaipa.”—Universal History, by Alexander Tytler.Kuchinjwa kwava kuitwa dzidziso iyi mazuva ano: Mazuva ano, zvimwe zvitendero zvava kuti direi mvura dzidziso iyi yehero. Asi havasi kuita izvi nekuti vava kutenda kuti idzidziso yenhema. Vari kungozviitira kufadza vanhu vanopinda machechi avo. (2 Timoti 4:3) “Vanhu vanoda Mwari asina hasha, asingatyisi uye anotaura zvinovafadza . . . Vanhu vemazuva ano havafariri kuudzwa kuti vanotadza kana kuti vane chivi.”—Professor Jackson W. Carroll.

@20 1 month ago

and you will know the truth, and the truth will set you free.

1 month ago

@20 .... Unless our bibles agree first, we can never agree on discourse.

1 month ago

I know who you are. JEHOVAH'S WITNESSES. WE DONY SEE AND BELIEVE IN THE SAME GOD, JESUS CHRIST AND THE HOLY SPIRIT.

1 month ago

@20 ... Modern day pharisees

1 month ago

Charles Darwin and JW have the same grand parents

Worzell Gummidge 1 month ago

@20 is a Jehovah's Witness chete. Taivati maWatch Tawara. Ndichiri mudiki, kana takuda kunwa tea, vaibva vasvika vari group vakasunga tuma Tie vaine tumabhuku twakanzi Nharirire Yemurindi nekamwe kainzi Awake. I found them quite annoying.

They would talk for hours explaining how our Catholic beliefs were wrong. My mother would serve them tea in her best porcelain teaset which she never allowed us to use. My bellicose & garrulous mother would fervently & loyally defend the Virgin Marry, the Pope & the Rosary as the JWs labelled then pagan beliefs.

I only stayed to listen to the JWs religious gibberish because they always brought along with them a light skinneded genuine yellow bone girl I lusted after.

To be continued in Chapter 2....

Tkt 1 month ago

@20 and the *screws* haiwa tibvirei kumhepo manzwa ka

1 month ago

Mateu 10vs22Uye muchavengwa nevanhu vese nekuda kwezita rangu, asi anenge atsungirira kusvikira kumugumo achaponeswa.

1 month ago

Zvavanga vachirwira zvasarira vanga vasiri kuzvirwira. Saka magonei.


. 1 month ago

is it possible?


masaskamu 1 month ago

no second guessing which political party these ediots are affiliated too

mubhabhatidzi 1 month ago

ichokwadi here kut vanhu vese varikungoti Morocco forED


👤 1 month ago

kna iwewe uri kuti Morocco forED hazvirevi kuti wava munhu wese.usabatanidzire vanhu

Sponsored

xxc 1 month ago

Amen


Bright 1 month ago

Ma one ngozi kwese kwese ka apA


Dofo 1 month ago

@20 uri mu watch tower,,,mazi paragraph Ako ayo think ukutotengesa mabhuku e watch tower mutown team Riya rinenge rakarova ma tie ne formal dressing nemabhuku e watch tower


1 month ago

Haaaa ndopanoti mikono apo.... Fighting to death. Anyway have seen flags at half mast today...is it for these heros or pane general raenda.


Tintin 1 month ago

pedzanayi


mashonà4ED 1 month ago

I thought these scenes only happens in the movies


🤨🤨 1 month ago

Yaa ini ndekekutanga kuzvinzwa a vanhu kurwa vofa vese aa

Ediots 1 month ago

no second guessing which political party these ediots are affiliated too


good riddance 1 month ago

no second guessing which political party these ediots are affiliated too


numnbskulls 1 month ago

there is no second guessing which political party these ediots are affiliated too


2 ediots 1 month ago

no second guessing which political party these ediots are affiliated too


Indigo 1 month ago

@20 i would like to help you much to know the truth and show you some mysteries about worshipping

You need help my brother hit my box 0716627339


1 month ago

Thank you.Help yourself

1 month ago

MuWachirawara haumbomugona siyana naye. You can only win them back when you deal with the roots first, not by talking scriptures.

Me 1 month ago

If you look deep and hard you'll find ukuti most of 90% of the the things you think you know are not true


1 month ago

2Timoti 4vs3,4Nekuti pachava nenguva yavasingazoteereri kudzidzisa kwakanaka, asi maererano nezvido zvavo, vachazviunganidzira vadzidzisi kuti vafadze nzeve dzavo. 4 Vacharamba kuteerera chokwadi vachida kunzwa ngano.
Vanhu vacharamba chokwadi vachida kunzwa ngano hazvitishamisi izvozvo,,,saJesu akarambwa,,,asi pakupedzisira vanhu vakazoona kuti akanga ari Mwanakomana waMwari.........but it was too late...

Indigo 1 month ago

True people are worshipping the devil unaware , there's need for truth brethren

idi 1 month ago

Good riddance !!


1 month ago

It is evil to wish anyone dead but in this incident most people will agree with me that it's good riddance How can we have animals like that living amongst us? They must have been a menace in the society


Indigo 1 month ago

Yeah i want to show the perversion from them founders
John 8:32
[32]And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.


1 month ago

Ma1


4ED 1 month ago

Mashurugwi 4ED


Herdman 1 month ago

ZANU taught these people to be violent they just can't help it these are the people who were taught how to beat opposition supporters to pulp, now they are doing it to each otherLeave a comment


Recent News


News CategoriesFeedback