Pindula
Register Login

T Freddy Bares Soul In New Song After His Rape Acquittal

T Freddy Bares Soul In New Song After His Rape Acquittal

Goodness and Mercy Ministries (GMM) founder and leader Tapiwa Freddy has released a single that chronicles his trials as he dealt with rape and abuse allegations.

The self-styled prophet titled the song “I Wanna Cry”. It was released on 14 February, barely a week after the clergyman was acquitted. Speaking during an interview with the Sunday Mail, Freddy said:

I was so stressed before I won the case. I used to have sleepless nights over the matter. I have since composed a new track that consoles me each time I listen to it. I believe music can effectively heal wounds.

This is the second time Freddy has composed a song inspired by real-life events.

A few years ago he released the song “Ndiri Kurwadziwa” (I’m In Pain) after his church building in Glen View was razed to the ground by the City of Harare.

More: The Sunday Mail


Share Article

Sponsored

More

20 Comments

Emperor 1 month ago

may God bless yu T freddy


Ak47 3 months ago

Havasi vose vanoti ishe ishe vachapinda muhushe hwekudenga asi vanoita kuda kwamwari. Regai mashawi nerukweza zvikurirane zvinoonekwa musi wokuchekwa . Saka musarega kunamata muchiti vangana vatadza kana kuchinja church uchiti Church yakati yaita mhobwe nekuti hapana church isina mhobwe , varoyi, mbavha, ma**** . Mabasa evakaipa ngaarege kukubvisa panamwari uye panamwari hapana chivi chinonzi ichi chihombe panamwari chivi chivi saka vamwe vedu musazviti isu zvedu zvidiki panamwari chivi chivi . Mabasa a T Freddy ngaaregei kukubvisai panamwari kana kuita kuti murege kunamata zvirinani kuchinja kwekunamatira kana kuchinja church panekuti handichanamati nekuti kuchurch kwandinoenda mukuru weko akaita upombwe . Umwe neumwe anondotongwa nemabasa ake ukuru hwekuchurch ndohwepano pasi toenda kudenga tafanana umwe neumwe omira nemabasa ake. Jesu oenda kundoroverwa pamuchinjikwa akati kumadzimai aichema achiona kutambudzwa kwake endai mundozvichema imi nemhuri dzenyu. Saka ngatizvichemei imi nemhuri dzenyu kuti murege kutsauswa naSatan . Tingaseka hedu kuti T Freddy imhobwe asi isuvo tiridzimwe mhobwe dzacho . Handirambi kuti T Freddy imhobwe , imhobwe nekuti akaita upobwe


3 months ago


Sponsored

More
Kakistocracy🤣Muchakaka 3 months ago

Kune asati ambotadza yora dombo UKAKISE Prophet T Freddy. I don't condone sin neither do l condemn. Because haaa tiri kugaro gumburwawo murwendo rwekunamata urwu. Freddy naMwari wake. Isu todzidza from his story just like we learn from the stories of frivolous Samson, adulterous David and murderer Paul all from the Bible. And l will gladly attend services at GMM.


The King of Serpents 3 months ago

Everyone is a sinner hapana asingatadzi just because someone is a public figure does not mean that they are perfect. My advice to T Freddy is to settle his issues with his family, congregation and most importantly God. He must move on with his life. What falls can also rise again, stronger than before.


EK 3 months ago

1 Johani3vs8 Munhu anoramba achiita chivi anobva kuna Dhiyabhorosi, nekuti Dhiyabhorosi agara achitadza kubvira pakutanga. Ndokusaka Mwanakomana waMwari akaratidzwa pachena, kuti aputse mabasa aDhiyabhorosi

EK 3 months ago

2Vakorinde 11vs14,15
Izvozvo hazvishamisi, nekuti Satani pachake anoramba achinyepedzera kuva ngirozi yechiedza. 15 Saka hazvishamisiwo kana vashumiri vake vachiramba vachinyepedzera kuva vashumiri vekururama. Asi kuguma kwavo kuchaenderana nemabasa avo.

Busymark 3 months ago

Munhu waMwari makatadzira Jehovah , pamwe nemukadzi wenyu nevana venyu munofana kuzvininipisa mokumbira ruregerero. Zvenziyo izvi zvavawo zvimwe


Chisingaperi Chinosura 3 months ago

PG:Sinners who accept that they sinned, repent and live anew in Christ.
We don't repent kuvanhu aiwa but kuna Mwari vanhu vozongoona kuti tashanduka. He can't knock on everyone's door asking for forgiveness kuti tagova Mwari here?
Peter akamboramba Jesu wani pacrucial moment asi nhasi hapana anomboti bvisai tsamba dzaPeter muBible or musaparidze muchidzishandisa because he denied knowing Jesus Christ. He repented, was restored and not only did he remain a disciple of Jesus, he became an apostle of Jesus.
Freddy naMwari wake wanoziva pavakapedzera nyaya dzavo.

PG 3 months ago

If everyone is a sinner who is going to lead a sinner to repentance?

Mai kiki 3 months ago

very true

Babalao 3 months ago

Soko tinoti " .....muchavaona nemabasa avo" kwete nenziyo dzavo. MaNudes wakabudisa wega kudare akaonekwa saka uri hure Freddy same WhatsApp group na Khembo Mohard🥒. Yes David akahura wani but David repented but you did not.


MuGrade 2 3 months ago

Babalao,you e one who needs repentance..if you understand,you know what am saying..
1) Repentance is being him and God...so you don't have proof that he has not repented as REPENTANCE is a prayer to God..
Your comment says it all about you....Hell is fo everyone...

EK 3 months ago

Tito1vs16
Vanozivisa pachena kuti vanoziva Mwari, asi vanomuramba nemabasa avo, nekuti vanosemesa, havateereri uye hapana basa rakanaka ravanonzi vakakodzera kuita.

ABC 3 months ago

You may have won the legal battle, but what about: spiritual battle,family battle, moral battle etc


MuGrade 2 3 months ago

Most ppl who talk abt his spiritual life and dignity are the ppl who have never seen him before,never talked to him before,nevr went to his church...those who are close to him are minding their own lives...you don't need to be a prophet to be CLEAN..FOR ALL HAVE SINNED AND FALLED SHORT OF GLORY OF THE LORD.... REPENTANCE IS A DAILY PROCESS,AS WE SIN DAILY... KING DAVID DID WORSE THAN FREDDY BUH HIS HOUSE BLESSED MORE THAN ANY HOUSE,FIRSTLY 1)His son became e wisest King and human being e world had ever produced.also,his son also built e house for e Lord's dwelling.2)Jesus was born from King David's house

CG 3 months ago

Reputation spoilt all dignity respect confidence reputation gone down the drain forever

hoyo 3 months ago

Ndavambomira kurwadzisa Freddy kkkkk


Mai shalo 3 months ago

Munhu wamwari tendeuka hakuna mushonga unobatira pasina ronda
Dzora chinhu chako uite zvekunamata next tym tikanzwa imwe tosiya kachurch kako


Banda 3 months ago

kkkkk miedzo haipere kuvatendi wena


Leave a comment


Recent News


News CategoriesGive us a Feedback