Pindula
Register Login

Chamisa Confident He'll Be Zimbabwe's Next, Even Without Reforms

Chamisa Confident He'll Be Zimbabwe's Next, Even Without Reforms

Nelson Chamisa who leads the opposition Citizens Coalition for Change (CCC) has expressed confidence in winning the 2023 presidential elections saying he will be the next president of Zimbabwe even without electoral reforms.

The former Minister of ICT, Postal and Courier Services during the Government of National Unity (GNU) made the remarks while addressing party supporters at a ‘ThankYou’ rally held at Gadzema Grounds in Chinhoyi Sunday. He said:

Against all odds, we are going to win elections. God is going to allow it, we are going to govern. Some are asking how we will win polls, but l have said we have done it before. The mistake we made in 2018 is that we won by a small margin,” said Chamisa.

Let everyone who believes in CCC register to vote. Winning by a small margin allows them to tamper with poll results.

This time around l won’t allow him to steal your vote, l will be waiting at the gates and waltz into the State House as soon as results are announced… whitewash, whitewash.

This time around, we want to beat him (President Emmerson Mnangagwa) hands down, by a wide margin, a big margin. Your vote is the gun.

He also said his party was engaging the Southern African Development Community (SADC), African Union (AU) and the United Nations (UN) to send observer missions to ensure transparency in the conduct of the elections.

Chamisa maintains that the Zimbabwe Electoral Commission connived with the ruling ZANU PF and manipulated the results of the 2018 presidential elections in favour of President Mnangagwa. 

The rally on Sunday was held after winning the recent by-elections in five Chinhoyi urban wards out of six that were up for grabs. ZANU PF grabbed one which used to belong to the opposition. 

Pindula News

Share Article

Sponsored

51 Comments

Our zim 4 months ago

Why did they allow zanu to Grab 1 seat in chinhoyi urban.


Kule Kule 4 months ago

"grabbing" is the definition of zanu muzukuru wangu

Blue💙 4 months ago

@ our zim, so if Zanu wins it's grabbing? That's just weak man.
Kune vanhu vanotoda Zanu baba, get it through your titanium galvanized skull.
I am one if them

Gazlami 4 months ago

The bad thing about Zim politics is that there is only one vibrant party that can lead Zim to prosperity all the rest are political players dining with the devil.

Maparamuro 4 months ago

He was confident in 2018 but zanupf still got the majority in parliament.
Mahumbwe aya


Ngwaru Mapundu 4 months ago

Chamisa will torment you kkk. You are feeling heat. Chana chidiki chakufemesai. Mati madii. Kwete zvenyu zvekukobora-kobora vanasikana izvi

Maparamuro 4 months ago

He is actually tormenting you with lies and giving you false hope. Inside he is scared like hell, imagine he chickened out of military training and wants to be commander of the people who were brave enough to take up the training and some who have engaged in actual combat.
Mahumbwe aya

Blue💙 4 months ago

I like this Maparamuro character. Chamisa's naivety undo him. He's just **** and plays with people's emotions like a fake man of God. All talk no action.

jjj 4 months ago

Chamisa hoooooyeeee ngaapinde haake mkomana


Chindori Chininga 4 months ago

Zanu-PF is an organization and association of vampires, we are heartless and crude. Human life is not our concern, we bulldoze. We create road even in mountains.


Soldier Love 4 months ago

@Maparamuro magara muno benefit noku paramura. The Zanu way. U are averse to change coz u got machetes,a scarf,and Zanu regalia. Ediot


Maparamuro 4 months ago

@soldier love chamisa said he would win 2018 but lost, nothing has changed and will change in 2023. Sasi dzepa chaunga todziziva. Kana Dzinemunenzva anoti he will win, anyone who enters the contest says they will win but observers who are objective know the truth. Kana votaura moti ndevezanu. Zimbabwe has many people who are neutral,

DR WILLIAM SONBOY CHINEMBIRI 4 months ago

This young man must be smoking to much weed and mutoriro. People have lost confidence with you. How can you be a president for the people yet you fail to defend your own party members. Your own party members majority of them here on pindula don't even know the inside of a voting booth are not even going to vote.

Yours faithfully
Dr William Sonboy Chinembiri
[THE BUSH LAWYER]


Zupco 4 months ago

ndoosaka uchiiswa ku**** na* *****

Sponsored

Maparamuro 4 months ago

Yet he continues to complain lack of reforms and how they will disadvantage him. Kufadza chaunga chisinga ku register takazviona kubva kare 2000 chaiye. Only half brained people believe such nonsense. Politics ndedzepano pasi hadzina mwari mukati, dzine vanhu


Kule Kule 4 months ago

while no brained people believe they can impose boundaries on God, muzukuru wangu.


Maparamuro 4 months ago

Gospel is what was used by colonisers to subdue us. 2023 it will not work, we want real bread and butter issues not spiritual nonsense in politics. Gospel in church, bread and butter issues in politics.

Crossed 4 months ago

There is no God, the missionaries brainwashed you.

VYBZ KARTEL 4 months ago

The best joke of 2022🤣🤣🤣


@20 4 months ago

@Crossed and Maparamuro makarasika chaizvo,,,kana uchiti hakuna Mwari vasiyanei nebenzi

@20 4 months ago

@Crossed and Maparamuro makarasika chaizvo,,,kana uchiti hakuna Mwari vasiyanei nebenzi

Mwari Ariko Here?
Mhinduro yeBhaibheri
Hongu ariko uye Bhaibheri rine umboo hwakasimba hunoratidza izvozvo. Rinotikurudzira kuti titende muna Mwari asi tichishandisa pfungwa panzvimbo pekungoita vanagundamusaira tichiti ndizvo zvatinodzidziswa kuchechi. (VaRoma 12:1; 1 Johani 5:20)
Ona zvinotaurwa neBhaibheri zviri pasi apa zvaunogona kufunga nezvazvo:
Kurongeka kwakaita zvinhu zviri muchadenga nezviri panyika kunoratidza kuti pane Musiki. Bhaibheri rinoti: “Ichokwadi kuti imba imwe neimwe ine munhu anoivaka, asi akavaka zvinhu zvese ndiMwari.” (VaHebheru 3:4) Kunyange zvazvo mashoko aya ari nyore kunzwisisa, vanhu vakawanda vakadzidza vanoti akadzama chaizvo.Sevanhu, kunyange tikawana zvatinoda muupenyu, tinoramba tiine chido chekuziva chinangwa cheupenyu. Chido ichi chinosanganisira kuziva Mwari nekumunamata uye Bhaibheri rinoti, “vanofara vaya vanoziva kuti vanoda kutungamirirwa naMwari.“ (Mateu 5:3; Zvakazarurwa 4:11) Kuva nechido ichi kunoratidza kuti Mwari ariko uye kuti iye Musiki ane rudo anoda kuti tizadzise chido ichocho.​—Mateu 4:4.
Uprofita huri muBhaibheri hwakanyorwa pachiine mazana emakore zvinhu zvacho zvisati zvaitika uye pazvakazoitika zvese, zvakanyatsoitika sekutaurwa kwazvakanga zvaitwa. Kuzadziswa kwezvese zvakanga zvataurwa umboo hwakasimba hwekuti haasi munhu wenyama akaita kuti uprofita hwacho huvepo.​—2 Petro 1:21.
Vanyori veBhaibheri vaiva neruzivo rwesainzi rwaisava nevamwe vanyori vavairarama navo. Semuenzaniso, kare vanhu vakawanda vaiti nyika yakagara panzou, panguruve kana kuti pamombe. Asi Bhaibheri rakanga rati Mwari, ‘Anorembedza nyika pasina chinhu.’ (Jobho 26:7) Uyezve Bhaibheri rinonyatsotsanangura zvakaita nyika richiti nyika ’idenderedzwa.’ (Isaya 40:22; Bhaibheri Dzvene muChiShona Chanhasi) Vakawanda vanoti chakaita kuti vanyori veBhaibheri vave neruzivo rwakadzama nezvenyaya idzi ndechekuti zvavainyora zvaibva kuna Mwari.Pane mibvunzo yakaoma yakawanda yekuti kudai pasina mhinduro dziripo vanhu vaizoguma vati hakuna Mwari. Asi Bhaibheri rinopindura mibvunzo yacho. Mimwe yacho ndeiyi: Kana Mwari aine rudo nesimba guru, nei munyika muine zvinhu zvakaipa uye kutambura? Sei mumachechi murimo munonyanya kuitwa zvakaipa?​—Tito 1:16

Maparamuro 4 months ago

@20 Mwari akagara ariko well before the bible came to Africa. African were praying to God well before they got the Bible in their hands. This Bible of yours now says slaves must obey their masters and yet at the same time says God created us all in his own image and that we are all equal. You don't see the contradiction then lord have mercy. God never gave one man dominion over another, never created slavery.
You look like you believe more in the bible than you believe in God. There is only one God yet there are many religions on this planet, what makes the Bible superior to the Koran or whatever religious books are used in India, China, Japan and other countries, think outside the box.
That Bible was designed and written for the purposes over enslaving the black people and it has worked wonders at that

@mamparamuro @20 4 months ago

God does not exist, don't torment yourself, the day you die there will be no heaven just eternal nothing. You will have wasted your whole life dedicating your life to something that does not exist.

@20 4 months ago

@maparamuro you are completely nuts,,,may God help you one day to attain normality,,,yes i believe in the Bible and i also believe in God,,,too,,becoz it is his Inspired Word,,see yourself instead of just spitting words Zvirevo14vs15Munhu asina kuchenjera anongotenda shoko rese rese, Asi munhu ane njere anofungisisa nhanho imwe neimwe.He doesnt exist to you becoz the Devil is working on you,,vakapofumadzwa,,,the eyes are useless when the mind is blind,,2Vakorinde4vs3,4Tingatoti kana mashoko akanaka atinozivisa akafukidzwa, akafukidzwa kune vaya vari kuparara, 4 vasingatendi, vakapofumadzwa pfungwa namwari wenyika ino, kuti varege kuvhenekerwa nechiedza chemashoko akanaka anokudzwa ane chekuita naKristu, anova ndiye mufananidzo waMwari.Mwari ngaakubatsire

@20 4 months ago

@maparamuro you are right there is only 1 God the only true God, Jehovah.Psalms83vs18,,but you changed again and said there is no God haaa i now see you are a sascam.Go for some brain test,,u are like Madungwe,,,madness to the fullest...Thank you so much its gudbye for now

@20 4 months ago

@maparamuro,,,hear the word of God VaRoma 1 vs 20-22Nekuti kunyange zvazvo Mwari asingaoneki, kubvira pakasikwa nyika, vanhu vagara vachikwanisa kuziva simba rake risingagumi uye kuva kwake Mwari, nekuti vanogona kuzvinzwisisa kubva pazvinhu zvakasikwa, zvekuti havangazoti takanga tisingazivi. 21 Nekuti kunyange zvazvo vaiziva Mwari, havana kumukudza saMwari uye havana kumuonga, asi pfungwa dzavo dzakatanga kufunga zvisina musoro uye mwoyo yavo isina ungwaru yakava nerima. 22 Kunyange zvazvo vaizviti vakachenjera, vakava mapenzi.

Gweks 4 months ago

Aaaaaa manje this time vanhu vakaregister kunyanya mayouth ac anongodiwa zvakadaro hameno imi musingamudi muchafa henyu nekuswero kwereta vanemari dzavoo dzisinei nezvemisangano


Maparamuro 4 months ago

🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Zec says voters roll has not changed that much last time I checked. People registering to vote are getting incentives other than the zanupf misgovernance, some are doing it for free food, others for free transport yet some even for cash.
People fed up with zanupf don't need any other incentive to register to vote and they won't hide their faces. Vana Mugabe, Nkomo, Sithole, Tongogara and so on were known to the Smith regime, they did not run a faceless campaign because of fear of infiltration

Sorojena 4 months ago

In fact Zanu pf died with Mugabe it will never resurrect. The CCC stands a better chance to win the polls, remember like a phonix he rose from the ashes. Zanu pf tried to create a pliable opposition using such characters as Komichi, Mwonzora and Khuphe but the deal hit a snug. Now they are looking at exploiting the Jonso structure theory so that the charmer boy fails to contest in the polls. Holding Sikhala as ransom to poladise CCC won't work. Zanu pf has become so desperate indeed, Mnangagwa might not make it to the polls because of intra party discontent and squabbles. Sybeth has put ED to question.

Sorojena 4 months ago

Chamisa, it's obvious that he is the darling of the masses, and the outside world is itching to work with him. What is needed is a pact to be drawn out, because the current regime is terrified 😰, upon losing power their interests would go haywire and their freedoms would fly away. The transitional pact would give the incumbent some soft landing pad and other guarantees. Mnangagwa should do away with the Polad thing and go with the transition pact similar to the Lancaster house meeting.

... 4 months ago

He will get the votes but the will of the people will be subverted again.


Blue💙 4 months ago

Vakomana, he said he had proof of vote rigging, he couldn't show anything.
Zanu inorakasha.
The middle class and yonder are behind ED, ukaona uchida CCC it just means you're poor and you think Chamisa will be your Christ.
I'm saying Zanu inotowana ma votes besides what you may think kuti " haa ndiani angavhotere Zanu?"

Blue 💩 4 months ago

" haa ndiani angavhotere Zanu?"

4 months ago

Ko ukazokundwa coz vanhu varikusimbisa vari kunze kwe Zim


Will of the people 4 months ago

Will be subverted again.


Citizen 4 months ago

The will of the people will be subverted again.


605... 4 months ago

what we want is change majority of Zim are tired of this Zanu ... they have failed were are underdeveloping . yet they is still one party since our grandfathers .. though at least Mugabe was better than the current president


DR WILLIAM SONBOY CHINEMBIRI 4 months ago

Ukarwadziwa ne ZanuPf haupori. Musangano uyu unoyera uchatonga ugotonga vano ukura mucharamba muchingo ukura Zanu Of ichingotonga. HALLELUJAH!!!

Yours faithfully
Dr William Sonboy Chinembiri
[THE BUSH LAWYER].

WILLIAM SONBOY CHINEMBIRI 4 months ago

ZANU PF is disillusioned by the attendances at CCC Political Party rallies. The attendances show that citizens are tired of the escalating poverty.

Although citizens are being threatened physically, they still throng stadia where their President Advocate Nelson Chamisa addresses them.

The best he did at the Chinhoi rally was to encourage citizens to register to vote in big numbers. This time around CCC leader must beat His Excellency Advocate President ED Mnangagwa by a big margin like what happened to Edgar Lungu of Zambia who was beaten by close to 1000000 votes.

That is possible with the personality of the current leader of ZANU PF. He does not affectionately appeal to voters like what used to happen with the former ZANU PF president.

To illustrate my point, in 2018 Harmonised Elections ZANU PF garnered over 155 parliamentary seat which was over three quarters, His Excellency Advocate President ED Mnangagwa beat Advocate Nelson Chamisa by a few votes. That meant that most ZANU PF voters voted for ZANU PF parliamentary candidate, but voted for Advocate Nelson Chamisa or other presidential candidates.

Those who have forgotten, revisit 2018 Harmonised Elections results.

[ STOP ABUSING CHURCHES ].

[ CHAMISA CHETE CHETE ].

Yours faithfully
William Sonboy CHINEMBIRI
[ THE BUSH LAWYER ].


sheriff 4 months ago

high value attached to yellow mineral


shyne stars 4 months ago

maparamuro uyoi ndewe zanu withno doubt


Blue💙 says 4 months ago

Let's make this happen fellow citizens. Just look how Zambia is progressing. Ngaapinde Hake Mukomana


Senior Lawyer 4 months ago

@Maparamuro and blue bvumai kuti chinhu chenyu chamuti Zanu chaora icho bvumai kuti the majority haichadi chero Smith asingachadiwe akasara nevashoma vaimuda pakangoita leader chero iri mbavha kana mhondi vanhu hapashaikwe team rinodzungaira richiteera.


Mwonzora 4 months ago

Good luck


Pinga the great 4 months ago

Stop lying that Zimbos are educated at this juncture somebody pretends as if things are normal think why the gvt is calling itself the 2nd republic they are trying to lure investors and solve this mess but nothing bear fruit just visit Zambia those pple knows hw the future is important to their lives and children please we are seek tired of pple who oppose what the majority wants


kgkdjxjsjxjjzkcjc 4 months ago

Chamisa is playing with the minds of people Chete Chete apa and then after losing the election he will say ED rigged and there was no reforms kkkkkk this CCC is just a waste of time


click-bait 4 months ago

Where did chamisa say l will win even without reforms in your article pindula??....


Live 4 months ago

@maparamuro
I m really sorry for you , I don't know if your comments are for real ndiwe unoziva but if those comments of yours are for real please take time to re-read all of comments and listen again to yourself ugotiudzawo maresults !! I really respect every Zimbabwean so wish best to every Zimbabwean but to write God does not exist against your existence ndonzwa urombo bro , take a very care bro


wezheve 4 months ago

Mira pagedhe re state house kkkk


FREDDY MICHAEL MASARIREVHU 4 months ago

Adhala Nero problem madzoka moita greedy uye muri nyoka. Ngenyi muchiramba kuti adzimai enyu na sipox person wenyu Fadzayi vauye ku rally. One akauya ovias umwe haauye already pane disaster that’s clearly visible and you can’t keep pretending. Now the party is in shambles do you onestly think vicious and bulldogs like tendaii bitiy are happy with your dictatorship? At your rallies you don’t give them a chance nor platform to speak because you know kuti you’re too controlling. Ini hangu ndakamirira vene venyika ndinoti handeyi tone


dama 4 months ago

yeaLeave a comment


Recent News


News CategoriesFeedback